Skip links

Všeobecné obchodné podmienky a reklamačné podmienky ✍️

1. Všeobecné ustanovenia

Nasledujúce všeobecné obchodné podmienky a reklamačné podmienky upravujú práva a povinnosti zmluvných strán, ktoré vyplývajú zo zmluvy o poskytnutí služby (ďalej len „Zmluva“) uzatvorenej podľa ustanovenia § 51 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník a v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov medzi odberateľom a poskytovateľom:

Jakub Adamec, IČO: 51783274, miesto podnikania: Smaragdová 687/23, 851 10 Bratislava, zapísaný v Živnostenskom registri (110-268278) vedenom Okresným úradom Bratislava (ďalej len „poskytovateľ“). Predmetom tejto Zmluvy je záväzok poskytovateľa sprístupniť na internetovej stránke poskytovateľa www.zdrap.com webovú aplikáciu plánovania aktivít (ďalej len „služba“) odberateľovi v ním zvolenom variante služby a na druhej strane záväzok odberateľa zaplatiť za sprístupnenie služby v spoplatnenom variante služby podľa týchto všeobecných obchodných podmienok odplatu.

Kontaktné údaje poskytovateľa:

Jakub Adamec, IČO: 51783274, DIČ: 1124711874, miesto podnikania: Smaragdová 687/23, 851 10 Bratislava, zapísaný Živnostenskom registri (110-268278) vedenom Okresným úradom Bratislava, telefón: +421 915 605 667, e-mail: info@zdrap.com

Orgán dozoru: Slovenská obchodná inšpekcia (SOI) Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj,  Bajkalská 21/A, P.O.BOX č.5, 820 07, Bratislava, Odbor výkonu dozoru,  tel. č. 02/58 27 21 72, 02/58 27 21 04, http://www.soi.sk, https://www.soi.sk/sk/Podavanie-podnetov-staznosti-navrhov-a-ziadosti.soi .

1.1. Tieto všeobecné obchodné a reklamačné podmienky v znení platnom v deň uzatvorenia Zmluvy sú neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy. V prípade uzatvorenia Zmluvy v písomnej forme, v ktorej budú dohodnuté podmienky odchylne od týchto všeobecných obchodných podmienok a reklamačných podmienok, budú ustanovenia Zmluvy uprednostnené pred týmito všeobecnými obchodnými podmienkami a reklamačnými podmienkami. Novo dohodnuté obchodné podmienky nesmú byť v rozpore s inými právnymi úpravami (skrátenie lehôt, zodpovednosť za vady a pod.)

1.2. Zobrazená výška odplaty (ceny) za poskytnutie spoplatneného variantu služby na akejkoľvek internetovej stránke poskytovateľa vzťahujúcej sa k službe, obsahuje aj daň z pridanej hodnoty v stanovenej výške podľa platného právneho predpisu Slovenskej republiky. Zobrazená výška odplaty (ceny) nezahŕňa cenu za iné prípadné voliteľné služby. Všetky obchodné a iné akcie platia do času uvedeného v oznámení o akciách, ak pri danom variante služby nie je uvedené inak.

1.3. Právom poskytovateľa je kedykoľvek upraviť výšku odplaty (cenu), ktorá je uvedená na internetovej stránke poskytovateľa vzťahujúcej sa k službe. Takáto zmena sa nevzťahuje na Zmluvy uzatvorené pred zmenou výšky odplaty (ceny), bez ohľadu na to, že ešte neprišlo k sprístupneniu služby.

1.4. Služba je prístupná prostredníctvom webových prehliadačov, ako napríklad Chrome, Firefox, Edge, Safari. K plnému využívaniu služby je potrebné mať osobný počítač, prípadne tablet, alebo mobilný telefón (smartfón), ktorý obsahuje internetový prehliadač.

2. Spôsob uzatvárania Zmluvy

2.1. Zmluva sa uzatvára na základe návrhu, ktorý zasiela odberateľ poskytovateľovi vo forme vyplneného a odoslaného formulára prostredníctvom internetovej stránky poskytovateľa www.zdrap.com (ďalej len „internetová stránka poskytovateľa“), ktorému zaslal návrh na jej uzatvorenie. Zmluvu je možné na základe návrhu odberateľa uzatvoriť aj prostredníctvom registrácie cez existujúce konto odberateľa na sociálnych službách Facebook alebo Google. V prípade základného variantu služby je predmetom Zmluvy bezodplatné sprístupnenie služby – aplikácie plánovania aktivít za podmienok uvedených v objednávke (ďalej len „objednávka“) resp. vo všeobecných obchodných podmienkach a reklamačných podmienkach. V prípade spoplatnených variantov služby je predmetom Zmluvy odplatné sprístupnenie služby – aplikácie plánovania aktivít vo variante služby označeného odberateľom za odplatu (cenu) a za podmienok uvedených objednávke, resp. vo všeobecných obchodných podmienkach a reklamačných podmienkach. Pre odstránenie akýchkoľvek pochybností sa objednávkou rozumie aj zaslanie akéhokoľvek formulára odberateľom za účelom zmeny variantu služby, alebo predĺženia služby. Rovnako tak odberateľ berie na vedomie, že objednávkou sa rozumie aj vytvorenie tzv. prvej „skupiny“. Ak dôjde k vytvoreniu prvej „skupiny“  v akomkoľvek platenom variante, odberateľovi vznikne právo na bezplatné užívanie po dobu 14 dňovej skúšobnej doby, pričom na 7. deň skúšobnej doby dôjde k vystaveniu predfaktúry za objednané obdobie po skončení skúšobnej doby, so splatnosťou 7 dní. Charakteristika „skupiny“ je uvedená na https://www.zdrap.com/vseobecne/ako-je-definovany-pojem-skupina.

2.2. Po odoslaní objednávky bude zaslaná na e-mailovú adresu automaticky generovaná správa o prijatí objednávky do elektronického systému poskytovateľa (ďalej len „potvrdenie doručenia objednávky“). V prípade potreby je možné, že na e-mailovú adresu odberateľa môžu byť zasielané všetky dodatočné informácie ohľadne jeho objednávky.

2.3. Potvrdenie o doručení objednávky obsahuje informácie o tom, že poskytovateľovi bola doručená objednávka, a je zároveň akceptovaním návrhu na uzavretie Zmluvy (ďalej len „akceptácia objednávky“).

2.4. Akceptácia objednávky obsahuje informáciu o názve a špecifikácii služby (variante služby), ktorej sprístupnenie je predmetom Zmluvy, ďalej údaje o výške odplaty (ceny), údaj o predpokladanej dodacej lehote služby – dobe sprístupnenia služby, údaj o dobe trvania poskytnutia služby, údaje o poskytovateľovi (obchodné meno, sídlo, IČO, číslo zápisu v obchodnom registri a pod.). Oznámenie môže obsahovať aj iné potrebné údaje.

2.5. Uzatvorenie Zmluvy nastáva doručením akceptácie objednávky elektronickou formou. V prípade spoplatneného variantu služby akceptácia objednávky obsahuje aj predfaktúru vystavenú poskytovateľom.

2.6.  Odberateľ berie na vedomie, že v deň skončenia doby, na ktorú bol platený variant služby objednaný bude odberateľovi odoslaná na e-mail predfaktúra so splatnosťou 7 dní. Ak nedôjde k úhrade tejto predfaktúry v lehote splatnosti, automaticky bude mať odberateľ sprístupnený neplatený variant služby. V prípade úhrady predfaktúry odberateľom podľa tohto bodu v lehote splatnosti sa tento úkon považuje za uzatvorenie dodatku k Zmluve podľa bodu 2.9. týchto všeobecných obchodných podmienok a reklamačných podmienok.

2.7. Poskytovateľ jasným, jednoznačným, zrozumiteľným a nezameniteľným spôsobom informoval pred odoslaním objednávky odberateľa o predzmluvných informáciách, týkajúcich sa reklamačných, platobných, obchodných, a iných podmienok tak, že:

 1. o hlavných vlastnostiach a charaktere služby v rozsahu primeranom použitému prostriedku komunikácie a službe informoval na príslušnej katalógovej internetovej stránke poskytovateľa,
 2. o obchodnom mene a mieste podnikania poskytovateľa informoval na príslušnej podstránke internetovej stránky poskytovateľa a v čl. 1 týchto všeobecných obchodných podmienok a reklamačných podmienok, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke internetovej stránky poskytovateľa,
 3. o telefónnom čísle poskytovateľa a o ďalších údajoch, ktoré sú dôležité pre kontakt odberateľa s poskytovateľom, najmä o adrese jeho elektronickej pošty informoval na príslušnej podstránke internetovej stránky poskytovateľa a v čl. 1 týchto všeobecných obchodných podmienok a reklamačných podmienok, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke internetovej stránky poskytovateľa,
 4. o adrese elektronickej pošty (resp. poštovej adrese) poskytovateľa, na ktorej môže odberateľ uplatniť reklamáciu služby, podať sťažnosť alebo iný podnet informoval v čl. 1 týchto všeobecných obchodných podmienok a reklamačných podmienok, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke internetovej stránky poskytovateľa,
 5. o celkovej výške odplaty (ceny) za službu, resp. služby vrátane dane z pridanej hodnoty a všetkých ostatných daniach alebo, ak vzhľadom na povahu služby nemožno cenu primerane určiť vopred, spôsob, akým sa vypočíta, ako aj o iných nákladoch a poplatkoch, alebo, ak tieto náklady a poplatky nemožno určiť vopred o skutočnosti, že odberateľ ich bude povinný uhradiť informoval na príslušnej katalógovej stránke internetovej stránky poskytovateľa,
 6. o platobných podmienkach, podmienkach sprístupnenia služby, o lehote, do ktorej sa poskytovateľ zaväzuje sprístupniť službu, o informácii o postupoch uplatňovania a vybavovania reklamácií, sťažností a podnetov odberateľa informoval v príslušných článkoch týchto všeobecných obchodných podmienok a reklamačných podmienok, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke internetovej stránky poskytovateľa,
 7. o informácii o práve odberateľa odstúpiť od Zmluvy, o podmienkach, lehote a postupe pri uplatňovaní práva na odstúpenie od zmluvy informoval v čl. 10 týchto všeobecných obchodných podmienok a reklamačných podmienok, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke internetovej stránky poskytovateľa,
 8. o poskytnutí formuláru na odstúpenie od Zmluvy informoval v čl. 10 a v prílohe týchto všeobecných obchodných podmienok a reklamačných podmienok, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke internetovej stránky poskytovateľa; poskytovateľ zároveň poskytol samotný formulár na odstúpenie od Zmluvy v prílohe týchto všeobecných obchodných podmienok a reklamačných podmienok, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke internetovej stránky poskytovateľa
 9. o informácii, že ak odberateľ odstúpi od Zmluvy, nebude znášať žiadne potenciálne náklady spojené s vypnutím služby,
 10. o povinnosti odberateľa uhradiť poskytovateľovi cenu za skutočne poskytnuté plnenie podľa § 10 ods. 5 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku, ak odberateľ odstúpi od Zmluvy po tom, čo udelil poskytovateľovi výslovný súhlas podľa § 4 ods. 6 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku informoval v čl. 10 týchto všeobecných obchodných podmienok a reklamačných podmienok, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke internetovej stránky poskytovateľa,
 11. o okolnostiach, za ktorých odberateľ stráca právo na odstúpenie od zmluvy informoval v čl. 10 týchto všeobecných obchodných podmienok a reklamačných podmienok, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke internetovej stránky poskytovateľa,
 12. o poučení o zodpovednosti poskytovateľa za vady služby podľa príslušných ustanovení Občianskeho zákonníka informoval v čl. 8 týchto všeobecných obchodných podmienok a reklamačných podmienok, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke internetovej stránky poskytovateľa,
 13. o existencii a podrobnostiach záruky poskytovanej poskytovateľom podľa prísnejších zásad ako ustanovuje ust. § 502 Občianskeho zákonníka, ak ju poskytovateľ poskytuje, ako aj informáciu o existencii a podmienkach pomoci a službách poskytovaných odberateľovi po poskytnutí služby, ak sa taká pomoc poskytuje informoval na príslušnej katalógovej stránke internetovej stránky poskytovateľa.
 14. o existencii príslušných kódexov správania, ktoré sa poskytovateľ zaviazal dodržiavať, a o spôsobe, akým sa môže odberateľ s nimi oboznámiť alebo získať ich znenie informoval na príslušnej katalógovej stránke internetovej stránky poskytovateľa,
 15. o dĺžke trvania Zmluvy, ak ide o Zmluvu uzavretú na dobu určitú; ak ide o Zmluvu uzavretú na dobu neurčitú alebo ak ide o Zmluvu, pri ktorej sa automaticky predlžuje jej platnosť, aj informáciu o podmienkach ukončenia Zmluvy informoval na príslušnej katalógovej stránke internetovej stránky poskytovateľa a v týchto všeobecných obchodných podmienkach a reklamačných podmienkach, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke internetovej stránky poskytovateľa,
 16. o minimálnej dĺžke trvania záväzkov odberateľa vyplývajúcich zo Zmluvy, ak zo Zmluvy vyplýva pre odberateľa takýto záväzok informoval na príslušnej katalógovej stránke internetovej stránky poskytovateľa a v týchto všeobecných obchodných podmienkach a reklamačných podmienkach, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke internetovej stránky poskytovateľa,
 17. o povinnosti odberateľa zaplatiť preddavok alebo poskytnúť inú finančnú zábezpeku na žiadosť poskytovateľa a o podmienkach, ktoré sa na jeho poskytnutie vzťahujú, ak zo Zmluvy vyplýva pre odberateľa takýto záväzok informoval na príslušnej katalógovej stránke internetovej stránky poskytovateľa a v týchto všeobecných obchodných podmienkach a reklamačných podmienkach, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke internetovej stránky poskytovateľa,
 18. o funkčnosti vrátane použiteľných technických ochranných opatrení na zabezpečenie elektronického obsahu, ak je to vhodné informoval na príslušnej katalógovej stránke internetovej stránky poskytovateľa a v týchto všeobecných obchodných podmienkach a reklamačných podmienkach, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke internetovej stránky poskytovateľa,
 19. o kompatibilite elektronického obsahu s hardvérom a softvérom, o ktorých poskytovateľa vie alebo je rozumné očakávať, že o nich vie, ak je to vhodné informoval na príslušnej katalógovej stránke internetovej stránky poskytovateľa a v týchto všeobecných obchodných a reklamačných podmienkach, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke internetovej stránky poskytovateľa,
 20. o možnosti a podmienkach riešenia sporu mimosúdnou cestou prostredníctvom systému alternatívneho riešenia sporov, ak sa poskytovateľa zaviazal tento systém využívať informoval na príslušnej katalógovej stránke internetovej stránky poskytovateľa a v týchto všeobecných obchodných podmienkach a reklamačných podmienkach, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke internetovej stránky poskytovateľa,
 21. o potrebných úkonoch na uzatvorenie Zmluvy tak, že tieto potrebné úkony popísal v týchto všeobecných obchodných podmienkach a reklamačných podmienkach, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke internetovej stránky poskytovateľa,
 22. o tom, že Zmluva bude uložená v elektronickej podobe u poskytovateľa a je odberateľovi dostupná po tom, ako si ju odberateľ písomne vyžiada informoval na príslušnej katalógovej stránke internetovej stránky poskytovateľa a v týchto všeobecných obchodných podmienkach a reklamačných podmienkach, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke internetovej stránky poskytovateľa,
 23. o tom, že jazykom ponúkaným na uzatvorenie Zmluvy je slovenský jazyk, informoval na príslušnej katalógovej stránke internetovej stránky poskytovateľa a v týchto všeobecných obchodných a reklamačných podmienkach, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke internetovej stránky poskytovateľa.

2.8. Pokiaľ poskytovateľ nesplnil svoju informačnú povinnosť podľa bodu 2.7. písmena e) týchto všeobecných obchodných podmienok a reklamačných podmienok, odberateľ nie je povinný tieto dodatočné náklady alebo poplatky uhradiť.

2.9. Ustanovenia tohto článku 2 všeobecných obchodných podmienok a reklamačných podmienok sa primerania použijú na akúkoľvek zmenu služby, resp. predĺženie variantu už sprístupnenej služby. V prípade zmeny variantu služby, resp. predĺženia služby dochádza k uzatvoreniu dodatku k Zmluve (ďalej len „dodatok“), na čo sa primerane použijú príslušného ustanovenia týchto všeobecných obchodných podmienok a reklamačných podmienok.

3. Práva a povinnosti poskytovateľa

3.1. Poskytovateľ je povinný: a) v prípade potvrdenia objednávky formou akceptácie a v prípade, že ide o registráciu za účelom sprístupnenia služby v jej základnom variante, povinný sprístupniť (poskytnúť) službu v dohodnutom množstve, lehote a kvalite, b) v prípade potvrdenia objednávky formou akceptácie a zaplatenia odplaty (ceny) odberateľom za spoplatnené varianty služby je poskytovateľ povinný sprístupniť (poskytnúť) službu v dohodnutom množstve, lehote a kvalite, c) zabezpečiť, aby poskytnutá služba spĺňala platné právne predpisy SR, d) zaslať potvrdenie o uzavretí Zmluvy na trvalom nosiči, ako napríklad prostredníctvom elektronickej pošty. Potvrdenie je povinný zaslať bezodkladne a musí obsahovať všetky informácie uvedené v 2.7. vrátane internetového odkazu na formulár na odstúpenie od Zmluvy, e) najneskôr spolu so sprístupnením služby odovzdať odberateľovi v elektronickej forme všetky potrebné doklady – údaje súvisiace so sprístupnením služby a určené na užívanie sprístupnenej služby a tak isto ďalšie doklady, ktoré sú predpísané platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky, f) aby služba spĺňala všetky poskytovateľom garantované vlastnosti po celú dobu sprístupnenia služby.

3.2. Poskytovateľ má právo na riadne a včasné zaplatenie odplaty (ceny) odberateľom za sprístupnenú službu v spoplatnenom variante.

3.3. V prípade nedostupnosti poskytovanej služby z technických dôvodov, ak nie je schopný poskytovateľ sprístupniť odberateľovi službu  v lehote dohodnutej v Zmluve, určenej týmito všeobecnými obchodnými podmienkami a reklamačnými podmienkami, je povinnosťou poskytovateľa poskytnúť odberateľovi informáciu o dôvodoch  nesprístupnenia – nedostupnosti služby a jej predpokladanom trvaní, poprípade o možnosti odstúpenia od Zmluvy pre odberateľa (storno objednávky). Odstúpenie od Zmluvy alebo storno objednávky je možné zaslaním e-mailu odberateľom. V prípade, že poskytovateľ nesprístupní službu, alebo sa odberateľ nemôže k službe prihlásiť, a to v súlade s ustanoveniami bodu 5.4. týchto všeobecných obchodných podmienok a reklamačných podmienok, môže odberateľ od Zmluvy odstúpiť. V prípade zaplatenia odplaty (ceny) odberateľom alebo jej časti za spoplatnený variant služby, je povinnosťou poskytovateľa vrátiť už uhradenú odplatu (cenu) alebo jej časť v lehote 14 dní odo dňa doručenia e-mailu o odstúpení od Zmluvy resp. stornovania objednávky odberateľovi na ním určený účet, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak.

3.4. Poskytovateľ je oprávnený službu aktualizovať alebo zmeniť, avšak pri zachovaní obdobného obsahu. Takáto zmena sa uskutoční za účelom skvalitnenia služby po obsahovej alebo technickej stránke.

4. Práva a povinnosti odberateľa

4.1. Poskytovateľ oboznámil odberateľa o povinnosti zaplatiť odplatu (cenu) za spoplatnený variant služby. Táto povinnosť je súčasťou objednávky.

4.2. Práva odberateľa: Odberateľ má právo na službu v množstve, kvalite, termíne a mieste dohodnutom zmluvnými stranami.

4.3. Povinnosti odberateľa: a) zaplatiť dohodnutú odplatu (cenu) za spoplatnený variant služby poskytovateľovi v dohodnutej lehote splatnosti, b) dodržiavať autorské práva vzťahujúce sa k poskytnutej službe, c) dodržiavať všeobecne záväzné právne predpisy SR pri používaní služby, ako aj etické zásady správania sa všeobecne uznávané v spoločnosti.

4.4. Nakoľko predmetom Zmluvy je poskytnutie služby, odberateľ berie na vedomie a bol poučený, že nemá právo na odstúpenie od Zmluvy bez udania dôvodu podľa ust. § 7 ods.6 zákona č.102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku. Odberateľ zároveň berie na vedomie, že uzatvorením Zmluvy súhlasí s tým, aby mu bola poskytnutá zvolená služba a je si vedomý toho, že poskytnutím služby stráca právo na odstúpenie od zmluvy podľa vyššie uvedeného ustanovenia.

5. Podmienky poskytnutia (sprístupnenia) služby a platobné podmienky

5.1. Pri každom variante služby na internetovej stránke poskytovateľa je uvedená charakteristika konkrétneho variantu služby. K využívaniu služby je nevyhnutné, aby odberateľ mal internetové pripojenie.

5.2  Služba môže mať podobu základnej bezplatnej služby alebo platených variantov služby. Základný variant služby „Lite“ je časovo neohraničený – Zmluva je uzatvorená na dobu neurčitú. Spoplatnené varianty služby „Plus“ a „Pro“ sú časovo ohraničené podľa výberu odberateľa v objednávke – Zmluva (resp. dodatok) je uzatvorená na dobu určitú.

5.3.  Odberateľ sa do služby môže prihlasovať prostredníctvom prihlasovacích údajov vygenerovaných poskytovateľom, alebo prostredníctvom svojho už existujúceho konta na sociálnych službách Facebook a Google. Ak by sa odberateľ chcel do služby prihlásiť prostredníctvom prihlasovacích údajov vygenerovaných poskytovateľom, napriek tomu, že registráciu vykonal prostredníctvom svojho konta na sociálnych službách Facebook alebo Google, je nutné, aby si odberateľ nastavil svoje heslo na internetovom odkaze https://app.zdrap.com/password/reset .

5.4. Poskytovateľ je povinný sprístupniť službu odberateľovi bezodkladne, najneskôr do 24 hodín odo dňa uzavretia Zmluvy. V prípade, že ide o sprístupnenie služby v niektorom zo spoplatnených variantov služby, je tak poskytovateľ povinný urobiť až po zaplatení odplaty (ceny) za poskytnutie služby odberateľom,  a to najneskôr do 24 hodín v prípade platby platobnou kartou a najneskôr do 3 pracovných dní v prípade platby prevodom na bankový účet, pokiaľ sa nedohodli v Zmluve inak. Pokiaľ si túto povinnosť poskytovateľ nesplnil, môže ho odberateľ vyzvať, aby službu sprístupnil v ním určenej primeranej dodatočnej lehote. Ak nedôjde k sprístupneniu služby ani v tejto dodatočnej primeranej lehote, je odberateľ oprávnený odstúpiť od Zmluvy. V prípade zaplatenia odplaty (ceny) odberateľom alebo jej časti, je povinnosťou poskytovateľa vrátiť už uhradenú odplatu (cenu) alebo jej časť v lehote 14 dní odo dňa doručenia e-mailu o odstúpení od Zmluvy resp. stornovania objednávky odberateľovi na ním určený účet, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak.

5.5. Charakteristika a detailný popis služby a jej jednotlivé varianty, ktoré sa nachádzajú v katalógoch, prospektoch a iných písomnostiach poskytovateľa umiestnených na internetovej stránke poskytovateľa sú udávané poskytovateľom a ten aj zodpovedá za ich pravdivosť.

5.6. Poskytovateľ sprístupní službu odberateľovi elektronicky a to zaslaním prihlasovacích údajov na adresu elektronickej pošty odberateľa, na základe ktorých sa odberateľ prihlási na internetovej stránke poskytovateľa, kde mu bude služba sprístupnená, resp. sa prihlási prostredníctvom svojho konta na sociálnych službách Facebook alebo Google.

5.7. Ak sa odberateľ nemôže prihlásiť k poskytovanej službe prihlasovacími údajmi uvedenými v bode vyššie (resp. prostredníctvom konta na Facebook alebo Google), odberateľ kontaktuje prostredníctvom zaslania elektronickej pošty poskytovateľa a informuje ho tom. Poskytovateľ je povinný bez zbytočného odkladu tento problém odstrániť. Ak poskytovateľ tento problém neodstráni ani do 7 pracovných dní, odberateľ je oprávnený od Zmluvy odstúpiť a poskytovateľ je povinný v prípade, že ide o spoplatnený variant služby, odberateľovi vrátiť pomernú časť zo zaplatenej odplaty (ceny) za nevyužitú dobu objednanej služby v lehote 14 dní od okamihu doručenia odstúpenia od Zmluvy. Peňažné prostriedky sa prevedú na bankový účet, ktorý určí odberateľ.

5.8. V prípade neposkytnutia služby poskytovateľom napriek vytvorenej a zaplatenej objednávke, je odberateľ oprávnený v lehote uvedenej v bode 3.3. týchto obchodných podmienok odstúpiť od Zmluvy a poskytovateľ je povinný odberateľovi vrátiť už zaplatenú odplatu (cenu) v lehote 14 dní od okamihu doručenia odstúpenia od Zmluvy. Peňažné prostriedky sa prevedú na bankový účet, ktorý určí odberateľ.

5.9. Platený variant služby je možné objednať minimálne na dobu 1 mesiaca. Bližšie informácie  ohľadom určenia doby, na ktorú je službu možné objednať a o jej rôznych alternatívach sú dostupné odberateľovi na https://www.zdrap.com/fakturacia/faktury/za-ake-fakturacne-obdobie-platim/ .

5.10. Poskytovateľ nie je zodpovedný za obsah, ktorý do služby vloží odberateľ. Odberateľ je povinný pri používaní služby dodržiavať okrem všeobecne záväzných predpisov SR aj dobré mravy a etické zásady všeobecne uznávané v spoločnosti. Odberateľ je povinný pri používaní služby najmä zdržať sa vulgarizmov a iných prejavov, ktoré by mohli smerovať k diskriminácií na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického zmýšľania alebo na základe sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo etnickej skupine. V prípade porušenia povinnosti podľa tohto bodu zo strany odberateľa si poskytovateľ vyhradzuje právo odstúpiť od zmluvy a zablokovať odberateľovi prístup k službe. V takom prípade odberateľ nemá nárok na vrátenie ani len pomernej časti už zaplatenej odplaty (ceny), ak išlo o spoplatnený variant služby a ani na získanie kreditov za nevyčerpaný čas objednanej služby.

6. Odplata (cena) za poskytnutie služby

6.1. Sprístupnenie služby v jej základnom variante je bezodplatné a nesie názov „Lite“.

6.2. Spoplatnenými variantami služby sú: „Plus“ a „Pro“. Presný popis jednotlivých variantov služby a cenník sú uvedené na podstránke internetovej stránky poskytovateľa, a to konkrétne na https://www.zdrap.com/cennik/ . Využívanie spoplatneného variantu služby je časovo ohraničené v závislosti od toho, na aký čas si odberateľ službu objedná.

6.3. Odplata (cena) za poskytnutie služby v spoplatnenom variante, ktorý bol dohodnutý v Zmluve medzi odberateľom a poskytovateľom je uvedená v akceptácii objednávky. V prípade ak je odplata (cena) uvedená v potvrdení doručenia objednávky vyššia ako cena za identický variant služby uvedená v ponuke internetovej stránky poskytovateľa v čase odoslania objednávky odberateľom, poskytovateľ doručí odberateľovi elektronickú správu s informáciou o ponuke novej výšky odplaty (ceny), ktorá sa považuje za návrh poskytovateľa na uzavretie novej Zmluvy, ktorý musí odberateľ výslovne potvrdiť e-mailom alebo písomne, aby došlo k platnému uzatvoreniu Zmluvy.

6.4. Odberateľ je povinný zaplatiť poskytovateľovi odplatu (cenu) za poskytnutie spoplatneného variantu služby bezhotovostným prevodom na účet poskytovateľa uvedený v akceptácii objednávky na základe predfaktúry so 7 dňovou lehotou splatnosti vystavenej poskytovateľom a doručenej odberateľovi alebo online platobnom kartou. Po pripísaní odplaty (ceny) na účet poskytovateľa je odberateľovi doručená riadna faktúra.

6.5. Pri zaplatení odplaty (ceny) bezhotovostným prevodom na účet poskytovateľa, sa považuje za deň platby, okamih kedy bola celá výška odplaty (ceny) pripísaná na účet poskytovateľa. Pre odstránenie pochybností platí, že platba zaplatená online platobnou kartou sa považuje pripísaná na účet poskytovateľa v deň platby a platba zaplatená bezhotovostným bankovým prevodom sa považuje za pripísaná na účet poskytovateľa tretím pracovným dňom odo dňa zaplatenia.

6.6. Povinnosťou odberateľa je zaplatiť poskytovateľovi odplatu (cenu) za poskytnutú službu v lehote podľa Zmluvy alebo všeobecných obchodných podmienok a reklamačných podmienok. Poskytovateľ nesprístupní odberateľovi spoplatnený variant služby skôr, ako bude celá výška odplaty (ceny) pripísaná na účet poskytovateľa.

6.7. Poskytovateľ je oprávnený odoprieť poskytnutie spoplatneného variantu služby odberateľovi, ak odberateľ nezaplatí poskytovateľovi celú výšku odplaty (ceny).

7. Autorské práva poskytovateľa

7.1. Odberateľ nenadobúda vlastnícke právo sprístupnenej službe, je mu len udelená bezvýhradná licencia na užívanie diela.

7.2. Odberateľ nie je oprávnený žiadnym spôsobom meniť, verejne zobrazovať, predvádzať, rozširovať a ani inak používať službu ako dielo na verejné alebo komerčné účely. Neoprávnené užívanie služby predstavuje porušenie autorského práva s prislúchajúcimi občianskoprávnymi a trestnoprávnymi následkami.

7.3. Odberateľ nie je oprávnený kopírovať ani rozširovať službu za cieľom dosahovania zisku.

7.4. Odberateľ nie je oprávnený poskytnúť svoje prihlasovacie údaje akejkoľvek tretej osobe.

7.5. V prípade porušenia akéhokoľvek ustanovenia tohto článku, si vyhradzuje poskytovateľ právo zablokovať odberateľovi službu a odstúpiť od Zmluvy.

8. Reklamačný poriadok (záruka, zodpovednosť za vady, reklamácie)

8.1. Odberateľ má právo na bezplatné odstránenie technickej vady, včas a riadne, pokiaľ ide o technickú vadu služby, ktorú možno odstrániť. Povinnosťou poskytovateľa je technickú vadu bez zbytočného odkladu odstrániť.

8.2. Ak ide o technickú vadu služby, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa služba mohla riadne užívať, má odberateľ právo od Zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú odberateľovi, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však odberateľ nemôže pre viacnásobné opätovné vyskytnutie sa vady službu riadne užívať. Za viacnásobné opätovné vady sa považuje taký stav, ak sa akékoľvek technické vady služby objavili minimálne päťkrát za jeden kalendárny mesiac. Poskytovateľ je povinný odberateľovi vrátiť 50 % zo zaplatenej odplaty (ceny) v lehote 14 dní od okamihu doručenia odstúpenia od Zmluvy v prípade, že ide o spoplatnený variant služby.

8.3. Odberateľ je povinný reklamáciu uplatniť u poskytovateľa alebo určenej osoby. Poskytovateľ zodpovedá za vady služby v zmysle platných právnych predpisov Slovenskej republiky.

8.4. Na vybavovanie reklamácií sa vzťahuje platný reklamačný poriadok poskytovateľa, teda čl. 8. týchto všeobecných obchodných podmienok a reklamačných podmienok. Odberateľ bol riadne oboznámený s reklamačným poriadkom a informovaný o podmienkach a spôsobe reklamácie služby vrátane údajov o tom, ako možno reklamáciu uplatniť, v čase pred uzavretím Zmluvy tak, že poskytovateľ umiestnil tieto všeobecné obchodné podmienky a reklamačné podmienky na príslušnej podstránke internetovej stránky poskytovateľa a odberateľ mal možnosť si v čase pred odoslaním objednávky prečítať ich.

8.5. Na služby zakúpené odberateľom od poskytovateľa na internetovej stránke poskytovateľa sa vzťahuje reklamačný poriadok. Poskytovateľ nezodpovedá za vady služby pri nespoplatnenom základnom variante služby.

8.6. Pokiaľ služba vykazuje vady, za ktoré zodpovedá poskytovateľ a bola zakúpená u poskytovateľa, má odberateľ právo uplatniť si u poskytovateľa zodpovednosť za technické vady služby v súlade s bodmi 8.1. a 8.2. .

8.7. Ak služba vykazuje vady, odberateľ má právo uplatniť reklamáciu prostredníctvo zaslania elektronickej pošty poskytovateľovi, v ktorej odberateľ opíše vady služby, najmä jej rozsah, druh a dĺžku trvania technickej vady (ďalej len „Oznámenie o uplatnení reklamácie“).

8.8. Po oznámení o uplatnení reklamácie poskytovateľ bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 24 hodín prostredníctvom zaslania elektronickej pošty oznámi odberateľovi prijatie reklamácie, kde uvedie zároveň dôvody vzniku vady služby, predpokladaný čas potrebný na odstránenie vady, a v prípade, že ide o vadu neodstrániteľnú, o možnosti odstúpiť od Zmluvy.

8.9. Poskytovateľ je povinný odstrániť technickú vadu bez zbytočného odkladu, pokiaľ ide o značne komplikovanú technickú vadu služby, tak najneskôr do 7 pracovných dní odo dňa oznámenia o uplatnení reklamácie. V prípade, že ani po uplynutí lehoty uvedenej vyššie poskytovateľ technickú vadu služby neodstráni, a táto technická vada má za následok, že služba nie je prístupná, alebo je prístupná v kvalite, ktorá je značne horšia ako bolo dojednané, má odberateľ právo odstúpiť od Zmluvy. Poskytovateľ je povinný odberateľovi vrátiť 50 % zo zaplatenej odplaty (ceny) v lehote 14 dní od okamihu doručenia odstúpenia od Zmluvy, ak odberateľ využíval spoplatnený variant služby.

8.10. Odberateľ nemá právo uplatniť si právo zodpovednosti za vady služby, o ktorých bol poskytovateľom v dobe uzatvárania Zmluvy upozornený, alebo o ktorých s prihliadnutím k okolnostiam, za ktorých bola Zmluva uzatvorená, musel vedieť.

8.11. Poskytovateľ si vyhradzuje právo nahradiť vadnú službu alebo jej časť za inú bezvadnú službu (alebo jej časť) s rovnakými alebo lepšími obsahovými a technickými parametrami, ak to odberateľovi nespôsobí závažné ťažkosti.

8.12. Poskytovateľ nezodpovedá za vady služby:

 • ak sa služba nezobrazuje alebo zobrazuje nesprávne z dôvodov chýbajúceho softwarového alebo hardwarového vybavenia na strane odberateľa,
 • ak sa služba nezobrazuje alebo zobrazuje nesprávne z dôvodov nesprávnych nastavaní na strane odberateľa,
 • ak sa služba nezobrazuje alebo zobrazuje nesprávne z dôvodov chýbajúcich aktualizácií alebo doplnkov na strane odberateľa,
 • ak sa služba nezobrazuje alebo zobrazuje nesprávne z dôvodov používania nekompatibilného internetového prehliadača na strane odberateľa,
 • ak sa služba nezobrazuje alebo zobrazuje nesprávne z dôvodov chybného alebo slabého internetového pripojenia na strane odberateľa.

8.13. Povinnosťou poskytovateľa je vybaviť reklamáciu a ukončiť reklamačné konanie jedným z nasledujúcich spôsobov: a) odstránením technickej vady služby, b) v prípade neodstrániteľnej vady návrhom na odstúpenie od zmluvy, c) odôvodneným zamietnutím reklamácie tovaru.

8.14. O výsledku vybavenia reklamácie bude poskytovateľ informovať odberateľa bezprostredne po ukončení reklamačného konania e-mailom a zároveň mu bude prostredníctvom e-mailu doručený doklad o vybavení reklamácie.

8.15. Záručná doba je časovo neobmedzená a platí počas celej doby sprístupnenia služby.

8.16.V prípade, že odberateľ odstúpi od Zmluvy v súlade s ustanoveniami bodu 10.10 písm. a) týchto všeobecných obchodný podmienok a reklamačných podmienok, a službu nemal ešte sprístupnenú, resp. nemohol sa k službe prihlásiť ani prvýkrát a odstúpi od Zmluvy, má nárok na vrátenie 100 % zaplatenej odplaty (ceny) poskytovateľovi, ak išlo o spoplatnený variant služby.

8.17. Vybavenie reklamácie sa vzťahuje len na vady uvedené v Oznámení o uplatnení reklamácie a v potvrdení o uplatnení reklamácie služby podľa týchto reklamačných a obchodných podmienok.

8.18. Pre účely reklamácie sa za viackrát opakovanú odstrániteľnú vadu považuje výskyt jednej odstrániteľnej vady minimálne päťkrát za jeden kalendárny mesiac.

8.19. Oprávnenie odberateľa na uplatnenie reklamácie vady služby je po tom, ako využil svoje právo a požiadal poskytovateľa o odstránenie vady služby podľa bodu 8.1. týchto všeobecných obchodných podmienok a  reklamačných podmienok a skonzumované a bez ohľadu na výsledok reklamácie už opätovne nie je oprávnený pre tú istú jedinečnú vadu (nie vadu rovnakého druhu) uplatňovať reklamáciu opakovane.

8.20. Ustanovenia čl. 8 týchto reklamačných a obchodných podmienok, ktoré majú charakter spotrebiteľských práv výslovne neplatia pre subjekty nespĺňajúce definíciu spotrebiteľa uvedenú v ust. § 2 písm. a) Zákona č.102/2014.

9. Osobné údaje a ich ochrana

9.1. Zmluvné strany sa dohodli, že odberateľ v prípade, že je fyzickou osobou je povinný oznámiť poskytovateľovi v objednávke svoje meno a priezvisko a mailovú adresu. Uvedené platí aj pri registrácií za účelom vykonania objednávky prostredníctvom sociálnych služieb Facebook a Google, od ktorých budú vyžiadané vyššie uvedené osobné údaje.

9.2. Zmluvné strany sa dohodli, že odberateľ v prípade, že je právnickou osobou je povinný oznámiť poskytovateľovi v objednávke svoje obchodné meno a mailovú adresu. Uvedené platí aj pri registrácií za účelom vykonania objednávky prostredníctvom sociálnych služieb Facebook a Google, od ktorých budú vyžiadané vyššie uvedené údaje.

9.3. Odberateľ je povinný pred prvým vytvorením „skupiny“ alebo pri objednávke na spoplatnené varianty služby uviesť okrem osobných údajov / údajov aj tzv. fakturačné údaje za účelom vystavenia predfaktúry a riadnej faktúry, ktorými sú osobné údaje / údaje: Fakturačný názov, Ulica, PSČ, Mesto, Krajina, IČO, DIČ, IČ DPH.

9.4. Odberateľ môže dobrovoľne poskytnúť aj nepovinné osobné údaje / údaje, ktoré môžu byť zverejnené aj pre ostatných odberateľov služby podľa nastavenia služby odberateľom (ďalej len „nepovinné údaje“). Nepovinným údajmi sú: profilová fotografia odberateľa, používateľské meno alebo prezývka odberateľa, miesto zdržiavania sa odberateľa – lokalita, popis alebo charakteristika používateľa.

9.5. Odberateľ, ktorý získa prístup do služby, si môže kedykoľvek skontrolovať a zmeniť poskytnuté osobné údaje po prihlásení sa na internetovej stránke poskytovateľa v nastaveniach, v časti „Môj profil – Údaje v profile“ (https://app.zdrap.com/profile).

9.6. Odberateľ je oprávnený si nastaviť podmienky súkromia pri používaní služby vo svojich používateľských nastaveniach, pričom si môže zvoliť či profil s jeho osobnými údajmi / údajmi môže byť zverejnený (zdieľaný) aj pre ostatných odberateľov služby alebo je profil neverejný – skrytý pred ostatnými odberateľmi služby. Odberateľ je rovnako tak oprávnený si nastaviť vo svojich používateľských nastaveniach, či ho môžu e-mailom kontaktovať prostredníctvom tlačidla s odkazom na jeho e-mail, ostatní odberatelia služby, alebo bude táto možnosť zablokovaná. Pre odstránenie akýchkoľvek pochybností platí, že osobné údaje „meno a priezvisko“ pri fyzickej osobe a „obchodné meno“ pri právnickej osobe budú v službe zverejnené nepretržite po celú dobu užívania služby, čo odberateľ berie na vedomie a súhlasí s tým. Taktiež odberateľ berie na vedomie, že v prípade ak je zverejnená profilová fotografia odberateľa, môže byť táto profilová fotografia kedykoľvek sprístupnená aj pre ostatných odberateľov, čo odberateľ berie na vedomie a súhlasí s tým.

9.7. Poskytovateľ týmto oznamuje odberateľovi, že zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZnOOÚ“) poskytovateľ ako prevádzkovateľ bude v procese uzatvárania Zmluvy spracúvať osobné údaje odberateľa bez jeho súhlasu ako dotknutej osoby, keďže spracúvanie osobných údajov odberateľa bude vykonávané poskytovateľom v predzmluvných vzťahoch s odberateľom a následné ďalšie spracúvanie osobných údajov odberateľa je nevyhnutné na plnenie zo Zmluvy, v ktorej vystupuje odberateľ ako jedna zo zmluvných strán. Poskytovateľ bude spracúvať osobné údaje / údaje odberateľa uvedené v bodoch 9.1., 9.2., 9.3. týchto všeobecných obchodných podmienok a reklamačných podmienok bez jeho súhlasu  a osobné údaje uvedené v bode 9.4. týchto všeobecne obchodných podmienok  a reklamačných podmienok na báze dobrovoľného poskytnutia (zverejnenia) týchto osobných údajov / údajov.

9.8. Odberateľ môže zaškrtnutím príslušného políčka pred odoslaním (akejkoľvek) objednávky vyjadriť svoj súhlas v zmysle ZnOOÚ, aby poskytovateľ spracoval a uschovával jeho osobné údaje, najmä tie, ktoré sú uvedené vyššie a/alebo ktoré sú potrebné pri činnosti poskytovateľa týkajúcej sa zasielania informácií o nových produktoch, zľavách a akciách na ponúkaných službách a spracovával ich vo všetkých svojich informačných systémoch, týkajúcich sa zasielania informácií o nových produktoch, zľavách a akciách na ponúkaných službách.

9.9. Poskytovateľ sa zaväzuje, že bude s osobnými údajmi odberateľa zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými právnymi predpismi SR.

9.10. Poskytovateľ vyhlasuje, že sa v súlade so ZnOOÚ osobné údaje budú získavať výlučne na účel uvedený v týchto všeobecných obchodných podmienkach a reklamačných podmienkach.

9.11. Poskytovateľ vyhlasuje, že v súlade so ZnOOÚ bude získavať osobné údaje na iné účely, ako sú uvedené týchto všeobecných obchodných podmienkach a reklamačných podmienkach osobitne a zabezpečí, aby sa osobné údaje spracúvali a využívali výlučne spôsobom, ktorý zodpovedá účelu, na ktorý boli zhromaždené a že ich nebude združovať s osobnými údajmi, ktoré boli získané na iné účely.

9.12. Odberateľ udeľuje poskytovateľovi súhlas podľa bodu 9.5. týchto všeobecných obchodných podmienok a reklamačných podmienok na dobu platnosti Zmluvy. Poskytovateľ po zániku Zmluvy zabezpečí bezodkladne likvidáciu osobných údajov odberateľa. Súhlas so spracovaním osobných údajov môže odberateľ odvolať kedykoľvek písomnou formou. Súhlas zanikne v lehote 1 mesiaca od doručenia odvolania súhlasu odberateľom poskytovateľovi.

9.13. Odberateľ bude pred odoslaním (akejkoľvek) objednávky vyzvaný, aby zaškrtnutím políčka pred odoslaním objednávky potvrdil, že poskytovateľ mu dostatočným, zrozumiteľným a nezameniteľným spôsobom oznámil: a) svoje identifikačné údaje, ktoré sú uvedené v čl. 1. týchto všeobecných  obchodných podmienok a reklamačných podmienok, b) účel spracúvania osobných údajov ktorým je uzavretie Zmluvy medzi poskytovateľom a odberateľom a plnenie Zmluvy, c) že bude spracúvať osobné údaje odberateľa v rozsahu uvedenom v bodoch 9.1., 9.2, 9.3., a 9.4. týchto všeobecných obchodných podmienok a reklamačných podmienok, d) že požadované osobné údaje podľa bodov 9.1., 9.2. a 9.3. týchto všeobecných obchodných podmienok a reklamačných podmienok je odberateľ povinný poskytnúť, a osobné údaje podľa bodu 9.4. týchto všeobecných obchodných podmienok a reklamačných podmienok je odberateľ oprávnený poskytnúť (zverejniť) na základe slobodného a dobrovoľného rozhodnutia, e) že osobné údaje podľa bodu 9.5. týchto všeobecných obchodných podmienok a reklamačných podmienok sa poskytujú výlučne so súhlasom odberateľa a to na marketingové účely a na účely zasielania informácií o produktoch poskytovateľa.

9.14. Poskytovateľ vyhlasuje, že bude spracúvať osobné údaje v súlade s dobrými mravmi a bude konať spôsobom, ktorý neodporuje ZnOOÚ ani iným všeobecne záväzným právnym predpisom a ani ich nebude obchádzať. Poskytovateľ vyhlasuje, že súhlas dotknutej osoby si nebude vynucovať a ani podmieňovať hrozbou odmietnutia zmluvného vzťahu, služby, alebo povinnosti ustanovenej poskytovateľovi.

9.15. Odberateľ má právo na základe písomnej žiadosti od poskytovateľa vyžadovať a) potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o jeho osobe spracúvané, b) účel spracúvania osobných údajov, c) vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o spracúvaní svojich osobných údajov v informačnom systéme a o jeho stave v rozsahu: I) identifikačné údaje poskytovateľa a zástupcu poskytovateľa, ak bol vymenovaný, II) identifikačné údaje sprostredkovateľa; to neplatí, ak poskytovateľ pri získavaní osobných údajov nepostupuje podľa § 34 ZnOOÚ, d) vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého získal jeho osobné údaje na spracúvanie, e) vo všeobecne zrozumiteľnej forme odpis jeho osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, f) doplňujúce informácie, ktoré sú s ohľadom na všetky okolnosti a podmienky spracúvania osobných údajov potrebné pre odberateľa na zaručenie jeho práv a právom chránených záujmov v rozsahu najmä I) poučenie o dobrovoľnosti alebo povinnosti poskytnúť požadované osobné údaje; ak poskytovateľ získava osobné údaje odberateľa na základe súhlasu odberateľa podľa ZnOOÚ, oznámi jej aj čas platnosti súhlasu, a ak odberateľova povinnosť poskytnúť osobné údaje vyplýva z priamo vykonateľného právne záväzného aktu Európskej únie, medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, alebo zákona, poskytovateľ oznámi odberateľovi právny základ, ktorý mu túto povinnosť ukladá, a upovedomí ho o následkoch odmietnutia poskytnúť osobné údaje, II) informácie o tretích stranách, ak sa predpokladá alebo je zrejmé, že im budú osobné údaje poskytnuté, III) okruh príjemcov, ak sa predpokladá alebo je zrejmé, že im budú osobné údaje sprístupnené, IV) formu zverejnenia, ak majú byť osobné údaje zverejnené, tretie krajiny, ak sa predpokladá alebo je zrejmé, že sa do týchto krajín uskutoční prenos osobných údajov, g) opravu jeho nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, h) likvidáciu jeho osobných údajov, ak bol splnený účel ich spracúvania; ak sú predmetom spracúvania úradné doklady obsahujúce osobné údaje, môže požiadať o ich vrátenie, i) likvidáciu jeho osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu ZnOOÚ alebo iného platného právneho predpisu SR.

9.16. Odberateľ na základe bezplatnej písomnej žiadosti má právo u odberateľa namietať voči: spracúvaniu jeho osobných údajov, o ktorých predpokladá, že sú alebo budú spracúvané na účely priameho marketingu bez jeho súhlasu a žiadať ich likvidáciu, využívaniu osobných údajov uvedených v § 31 na účely priameho marketingu v poštovom styku, alebo poskytovaniu osobných údajov uvedených v § 31 na účely priameho marketingu.

9.17. Odberateľ na základe bezplatnej písomnej žiadosti má právo u poskytovateľa namietať voči spracúvaniu osobných údajov v prípadoch podľa § 31 ZnOOÚ vyslovením oprávnených dôvodov alebo predložením dôkazov o neoprávnenom zasahovaní do jej práv a právom chránených záujmov, ktoré sú alebo môžu byť v konkrétnom prípade takýmto spracúvaním osobných údajov poškodené; ak tomu nebránia zákonné dôvody a preukáže sa, že námietka odberateľa je oprávnená, poskytovateľ je povinný osobné údaje, ktorých spracúvanie odberateľ namietal, bez zbytočného odkladu blokovať a zlikvidovať ihneď, ako to okolnosti dovolia.

9.18. Odberateľ na základe písomnej žiadosti alebo osobne, ak vec neznesie odklad, ďalej má právo u poskytovateľa kedykoľvek namietať a nepodrobiť sa rozhodnutiu poskytovateľa, ktoré by malo pre neho právne účinky alebo významný dosah, ak sa také rozhodnutie vydá výlučne na základe úkonov automatizovaného spracúvania jeho osobných údajov. Odberateľ má právo žiadať poskytovateľa o preskúmanie vydaného rozhodnutia metódou odlišnou od automatizovanej formy spracúvania, pričom poskytovateľ je povinný žiadosti odberateľa vyhovieť, a to tak, že rozhodujúcu úlohu pri preskúmaní rozhodnutia bude mať oprávnená osoba; o spôsobe preskúmania a výsledku zistenia poskytovateľ informuje odberateľa v lehote podľa bodu 9.21. týchto všeobecných obchodných podmienok a reklamačných podmienok. Odberateľ nemá toto právo iba v prípade, ak to ustanovuje osobitný zákon, v ktorom sú upravené opatrenia na zabezpečenie oprávnených záujmov odberateľa, alebo ak v rámci predzmluvných vzťahov alebo počas existencie zmluvných vzťahov poskytovateľ vydal rozhodnutie, ktorým vyhovel požiadavke odberateľa, alebo ak poskytovateľ na základe zmluvy prijal iné primerané opatrenia na zabezpečenie oprávnených záujmov odberateľa.

9.19. Ak odberateľ uplatní svoje právo písomne a z obsahu jeho žiadosti vyplýva, že uplatňuje svoje právo, žiadosť sa považuje za podanú podľa ZnOOÚ; žiadosť podanú elektronickou poštou sa považuje sa písomnú žiadosť.

9.20. Odberateľ pri podozrení, že jeho osobné údaje sa neoprávnene spracúvajú, môže podať o tom oznámenie Úradu ma ochranu osobných údajov. Ak odberateľ nemá spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, jeho práva môže uplatniť zákonný zástupca.

9.21. Poskytovateľ je povinný písomne vybaviť žiadosť odberateľa podľa tohto čl. týchto obchodných a reklamačných podmienok, resp. vyhovieť požiadavkám odberateľa podľa ZnOOÚ a písomne ho informovať najneskoršie do 30 dní od prijatia žiadosti alebo požiadavky.

9.22. Obmedzenie práv odberateľa podľa ZnOOÚ poskytovateľ bezodkladne písomne oznámi dotknutej osobe a Úradu ma ochranu osobných údajov.

9.23. Poskytovateľ oznamuje týmto odberateľovi, že v súlade ZnOOÚ pri spracúvaní osobných údajov odberateľa sa predpokladá, že osobné údaje odberateľa budú poskytnuté a sprístupnené tretím stranám, resp. okruhu príjemcov: osoba zodpovedná za spracovanie účtovníctva poskytovateľa. Na základe žiadosti odberateľa, poskytovateľ oznámi presné údaje týchto osôb, nakoľko sa v čase môžu meniť.

9.24. Odberateľ berie na vedomie a používaním služby súhlasí s tým, že poskytovateľ bude zhromažďovať údaje o správaní sa odberateľa v službe, a to na účely odmeňovania odberateľa za aktivitu v službe. Zhromažďované údaje podľa tohto bodu budú mať len charakter štatistík aktivity odberateľa v službe.

9.25. Odberateľ je oprávnený vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť zaslať e-mailovú notifikáciu o „pozvaní do služby“ (ponuku na registráciu do služby) akejkoľvek tretej osobe, a to vyplnením e-mailu, resp. mena a priezviska (obchodného mena) tejto tretej osoby. V prípade, že táto tretia osoba pozvanie do služby neprijme do 48 hodín od zaslania pozvania do služby, prevádzkovateľ sa zaväzuje všetky osobné údaje tejto tretej osoby zlikvidovať (zmazať).

9.26.  Účelom spracúvania osobných údajov odberateľa je plnenie práv a povinnosti zo Zmluvy, ako aj samotné uzatvorenie Zmluvy. V prípade, že odberateľ zaškrtol možnosť zasielania informácií o nových produktoch, zľavách a akciách na ponúkaných službách – ubytovaní je účelom marketingová činnosť. Zodpovedná osoba u poskytovateľa nebola ustanovená. Príjemcami osobných údajov odberateľa môžu byť: a) osoba zodpovedná za spracúvanie účtovníctva poskytovateľa. Poskytovateľ nezamýšľa preniesť osobné údaje do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie. Doba spracúvania osobných je pri účele plnenia práv a povinností zo Zmluvy stanovená na 10 rokov od skončenia Zmluvy ( z účtovných dôvodov), pri účele marketingovej činnosti počas platnosti Zmluvy. Poskytovateľ informuje odberateľa o tom, že poskytnutie osobných údajov je požiadavkou, ktorá je potrebná na uzavretie Zmluvy a jej plnenie; pri procese uzatvárania Zmluvy je odberateľ povinný poskytnúť osobné údaje; v prípade, že ich neposkytne, poskytovateľ nemôže s odberateľom uzavrieť Zmluvu. Poskytovateľ informuje odberateľ, že nebude vykonávať automatizované rozhodovanie vrátane profilovania. Poskytovateľ sa zaväzuje poskytnúť odberateľovi pred ďalším spracúvaním osobných údajov informácie o inom účele a ďalšie relevantné informácie, ak má poskytovateľ v úmysle ďalej spracúvať osobné údaje na iný účel ako ten, na ktorý boli získané.

9.27.  Poskytovateľ zároveň poskytuje odberateľovi ako dotknutej osobe nasledovné informácie o jeho právach:

  1. Právo na opravu: odberateľ má právo na to, aby poskytovateľ bez zbytočného odkladu opravil nesprávne osobné údaje, ktoré sa ho týkajú. So zreteľom na účely spracúvania má odberateľ právo na doplnenie neúplných osobných údajov, a to aj prostredníctvom doplnkového vyhlásenia.
  2. Právo na prístup k údajom: odberateľ má právo získať od poskytovateľa potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa ho týkajú, a ak tomu tak je, má právo získať prístup k týmto osobným údajom a ďalšie bližšie informácie o spracúvaní stanovené ZnOOÚ.
  3. Právo na vymazanie (právo „na zabudnutie“): odberateľ má tiež právo dosiahnuť u poskytovateľa bez zbytočného odkladu vymazanie osobných údajov, ktoré sa ho týkajú, a poskytovateľ je povinný bez zbytočného odkladu vymazať osobné údaje, ak sú splnené podmienky stanovené ZnOOÚ.
  4. Právo na obmedzenie spracúvania: odberateľ má právo na to, aby poskytovateľ v prípadoch stanovených ZnOOÚ obmedzil spracúvanie osobných údajov
  5. Právo namietať proti spracúvaniu: odberateľ má právo kedykoľvek namietať z dôvodov týkajúcich sa jeho konkrétnej situácie proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa ho týkajú, v prípade, že je spracúvanie založené na zákonom uvedenom základe.
  6. Právo na prenosnosť údajov: odberateľ má právo získať osobné údaje, ktoré sa ho týkajú a ktoré poskytol poskytovateľovi, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a má právo preniesť tieto údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi, a to za splnenia ZnOOÚ stanovených podmienok
  7. Odberateľ je oprávnený súhlas kedykoľvek odvolať bez toho, aby toto odvolanie malo vplyv na zákonnosť spracúvania založeného na súhlase udelenom pred jeho odvolaním.
  8. Právo podať sťažnosť Úradu na ochranu osobných údajov SR
  9. Právo na náhradu škody, vrátane nemajetkovej ujmy, ktorá odberateľovi vznikla v dôsledku porušenia ochrany osobných údajov

10. Odstúpenie od Zmluvy

10.1. Pokiaľ dôjde k nemožnosti splniť svoje povinnosti zo strany poskytovateľa, vyplývajúce mu zo Zmluvy, zo závažných technických dôvodov, alebo z dôvodov vyššej moci alebo ak ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od neho spravodlivo požadovať nie je schopný poskytnúť službu odberateľovi v lehote určenej týmito  všeobecnými obchodnými podmienkami a reklamačnými podmienkami, poskytovateľ je povinný o tejto skutočnosti okamžite informovať odberateľa a zároveň je povinný ponúknuť odberateľovi náhradné plnenie alebo možnosť pre odberateľa odstúpiť od Zmluvy (stornovať objednávku). V prípade, ak odberateľ odstúpi od Zmluvy z dôvodov uvedených v tomto bode týchto všeobecných obchodných podmienok a reklamačných podmienok, je poskytovateľ povinný vrátiť odberateľovi pomernú časť odplaty (ceny) za dobu nemožnosti využívať služby v lehote 14 dní od oznámenia o odstúpení od Zmluvy prevodom na účet určený odberateľom, za predpokladu že ide o spoplatnený variant služby.

10.2. Odberateľ nie je oprávnený odstúpiť od Zmluvy bez udania dôvodu podľa  ust. § 7 a nasl. Zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku (ďalej len „Zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku“), nakoľko podľa ust. § 7 ods.6 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku, spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je poskytnutie služby, ak sa jej poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy po úplnom poskytnutí služby, a ak došlo k úplnému poskytnutiu služby.

10.3. Pri odstúpení od Zmluvy sa vyžaduje písomná forma, spôsobom nevzbudzujúcim pochybnosti, že došlo k odstúpeniu od zmluvy omylom alebo v podobe zápisu na inom trvanlivom nosiči, alebo pomocou formulára, ktorý tvorí prílohu č. 1 týchto všeobecných obchodných podmienok a reklamačných podmienok.

10.4. Odstúpenie od Zmluvy podľa prechádzajúceho bodu týchto všeobecných obchodných podmienok a reklamačných podmienok musí obsahovať informácie požadované vo formulári odstúpenia Zmluvy, ktorý tvorí prílohu č. 1 týchto všeobecných obchodných podmienok a reklamačných podmienok, najmä identifikáciu odberateľa, číslo a dátum objednávky, presnú špecifikáciu služby, spôsob, akým má poskytovateľ vrátiť už prijaté plnenie, ak vznikol nárok na jeho vrátenie.

10.5. V prípade odstúpenia od Zmluvy odberateľom, sa zrušuje od začiatku aj každá doplnková zmluva súvisiaca so Zmluvou, od ktorej odberateľ odstúpil. Nie je možné požadovať od odberateľa žiadne náklady alebo iné platby, ktoré súvisia so zrušením doplnkovej zmluvy, okrem úhrady nákladov a platieb uvedených § 10 ods. 5 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku a ceny za službu. Pre odstránenie akýchkoľvek pochybností, pokiaľ dôjde k odstúpeniu – zrušeniu spoplatneného variantu služby, základný variant služby zostáva v platnosti a v tomto rozsahu Zmluva platí aj naďalej.

10.6. Poskytovateľ zruší odberateľovi prístup k poskytovanej službe bez zbytočného odkladu po doručení oznámenia o odstúpení od Zmluvy, najneskôr do 24 hodín, avšak za podmienky, že je odstúpenie od Zmluvy platné a z dôvodov uvedených v týchto všeobecných obchodných podmienkach a reklamačných podmienkach.

10.7. Poskytovateľ je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od Zmluvy vrátiť odberateľovi všetky platby, ktoré od neho prijal na základe Zmluvy alebo v súvislosti s ňou, ak odoberateľovi vznikol nárok na ich vrátenie podľa tých všeobecných obchodných podmienok a reklamačných podmienok.

10.8. Poskytovateľ je povinný vrátiť odberateľovi odplatu (cenu) za službu alebo jej časť rovnakým spôsobom, aký použil odberateľ pri svojej platbe, pokiaľ sa s odberateľom nedohodne na inom spôsobe vrátenia platieb bez toho, aby odberateľovi v tejto súvislosti boli účtované ďalšie poplatky.

10.9. Odberateľ je kedykoľvek bez udania dôvodu oprávnený požiadať poskytovateľa o zrušenie svojho prístupu k poskytovanej službe. V takom prípade dochádza k ukončeniu platnosti a účinnosti Zmluvy. Odberateľ však nemá nárok na vrátenie akéhokoľvek zaplateného plnenia. V tomto prípade má odberateľ však nárok na získanie kreditov, ktoré môže použiť podľa pravidiel zverejnených na https://www.zdrap.com/fakturacia/kredit/ako-mozem-ziskat-zdrap-com-kredit/ . Pre odstránenie akýchkoľvek pochybností platí, že pri zmene spoplatneného variantu na akýkoľvek iný variant (základný alebo spoplatnený) alebo zrušení (odstúpení od) spoplatneného variantu sa odberateľovi prizná kredit za alikvotný počet dní, po ktoré už objednanú službu nepoužíval. Od takto získaných kreditov sa odpočíta manipulačný poplatok 1 EUR. Ak má odberateľ získať kredit, ktorý neprevyšuje sumu 1 EUR, nárok odberateľovi na kredit nevznikne. Kredity získané podľa tohto bodu môže odberateľ použiť na zaplatenie.

10.10. Odberateľ má právo odstúpiť od Zmluvy v prípadoch, ak:

 1. poskytovateľ nesprístupní službu po prvýkrát v lehotách uvedených v bode 5.4. týchto všeobecných obchodných podmienok a reklamačných podmienok;
 2. je služba nedostupná viac ako 7 pracovných dní podľa bodu 5.5. týchto všeobecných obchodných a reklamačných podmienok;
 3. má služba vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa služba mohla riadne užívať podľa bodu 8.2. týchto všeobecných obchodných podmienok a reklamačných podmienok;
 4. má služba viacnásobné opätovné vady podľa bodu 8.2. týchto všeobecných obchodných podmienok a reklamačných podmienok;
 5. poskytovateľ neodstráni technickú vadu ani do 7 pracovných dní podľa bodu 8.9. týchto všeobecných obchodných podmienok a reklamačných podmienok.

10.11. Poskytovateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy, ak nastanú dôvody podľa bodu 5.8. týchto všeobecných obchodných podmienok a reklamačných podmienok. V takom prípade odberateľ nemá nárok na vrátenie ani len pomernej časti už zaplatenej odplaty (ceny), ak išlo o spoplatnený variant služby a ani na získanie kreditov za nevyčerpaný čas používania objednanej služby. Rovnako tak je poskytovateľ oprávnený odstúpiť od Zmluvy, ak nastanú dôvody podľa bodu 7.5. týchto všeobecných obchodných podmienok a reklamačných podmienok.

11. Cookies

11.1.  Poskytovateľ používa cookies k tomu, aby mohol sledovať preferencie záujemcov a odberateľov a podľa toho optimalizovať výkon svojej podnikateľskej činnosti. Cookies sú malé „súbory“, ktoré sa uložia na pevný disk, čo vedie k zjednodušeniu navigácie a zaisteniu vysokej miery užívateľského komfortu internetovej stránky poskytovateľa. Cookies sa môžu využívať k zisteniu návštevnosti internetovej stránky poskytovateľa. Poskytovateľ nepoužíva údaje získané používaním cookies na kontaktovanie prostredníctvom pošty, elektronickej pošty alebo telefónu.

11.2.  V súlade s ustanovením § 55 ods. 5 zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov poskytovateľ informuje záujemcu a odberateľa o používaní cookies. Odberateľ alebo záujemca môže kedykoľvek zmeniť nastavenia svojho internetového prehliadača pre prípad, že chce používanie cookies deaktivovať.

11.3. Používaním internetovej stránky poskytovateľa vyjadruje odberateľ alebo záujemca súhlas s použitím cookies v súlade s nastavením internetového prehliadača. Ak odberateľ alebo záujemca navštívi internetovú stránku poskytovateľa, v prehliadači má povolené prijímanie súborov cookies, odberateľ alebo záujemca nevykoná zmenu nastavení svojho internetového prehliadača a pokračuje v návšteve internetovej stránky poskytovateľa, má sa za to, že odberateľ alebo záujemca prijali poskytovateľove podmienky používania súborov cookies.

12. Spôsoby platby

Spôsoby platby sú uvedené na tejto podstránke: https://www.zdrap.com/fakturacia/platby/ake-sposoby-platby-su-akceptovane/

13. Záverečné ustanovenia

13.1. V prípade uzatvorenia Zmluvy v písomnej forme, akákoľvek jej zmena musí mať písomnú formu. Pre odstránenie akýchkoľvek pochybností, Zmluva uzatvorená na diaľku prostredníctvom prostriedkov elektronickej komunikácie sa považuje za Zmluvu uzatvorenú v písomnej forme.

13.2. Zmluvné strany sa dohodli, že komunikácia medzi nimi bude uskutočňovaná vo forme e-mailových správ (elektronickej pošty).

13.3. Na vzťahy neupravené týmito všeobecnými obchodnými podmienkami a reklamačnými podmienkami sa vzťahujú príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka, Zákona, zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z.z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov a Zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku.

13.4. Tieto všeobecné obchodné podmienky a reklamačné podmienky nadobúdajú účinnosť voči odberateľovi uzavretím Zmluvy.

13.5. Odberateľ bude pred odoslaním objednávky vyzvaný, aby zaškrtnutím políčka potvrdil, že sa s týmito všeobecnými obchodnými podmienkami a reklamačnými podmienkami oboznámil, prečítal ich, porozumel ich obsahu a v celom rozsahu s nimi súhlasí.

12.6. Ustanovenia týchto všeobecných obchodných podmienok a reklamačných podmienok, ktoré majú charakter spotrebiteľských práv výslovne neplatia pre subjekty nespĺňajúce definíciu spotrebiteľa uvedenú v ustanovení §2 písm. a) Zákona č.102/2014 o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

12.7. Poskytovateľ si vyhradzuje právo jednostranne zmeniť ustanovenia týchto všeobecných obchodných podmienok, pričom zmena všeobecných obchodných podmienok je účinná odo dňa ich zverejnenia na internetovej stránke poskytovateľa.

14. Alternatívne riešenie sporov

14.1. Odberateľ má právo požiadať poskytovateľa o nápravu, v prípade ak má pocit, že poskytovateľ porušil jeho práva alebo nevybavil reklamáciu tak v súlade s právnymi predpismi. Ak poskytovateľ do 30 dní na žiadosť neodpovie alebo na ňu odpovie odmietavo, spotrebiteľ – odberateľ môže podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len subjekt ARS) podľa zákona 391/2015 Z.z. Podľa ustanovenia §3 zákona 391/2015 Z.z. sú ARS subjektmi orgány a oprávnené právnické osoby. Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa ustanovenia §12 Zákona 391/2015 Z.z. Žiadosť môže podať tiež online prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO.

14.2 Alternatívne riešenie sporov je vyhradené výlučne pre spotrebiteľov fyzické osoby, nie podnikateľov. Riešenie sporu sa prebieha medzi spotrebiteľom a poskytovateľom, ktorí uzavreli zmluvu na diaľku, a ktorých spor má hodnotu vyššiu ako 20 EUR. Maximálny poplatok, ktorý môže ARS požadovať je 5 EUR od odberateľa, na úhradu nákladov.

 

Posledná aktualizácia: 27.03.2021